โทรศัพท์กลาง

ชื่อหน่วยงาน โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
02-215-3555,
02-611-7500,
82000
80261,
80197
http://www.chula.ac.th
0-2218-3305,
0-2218-3309,
0-2218-3356
0-2218-3309 http://www.council.chula.ac.th council@chula.ac.th
0-2218-3305,
0-2218-3309,
0-2218-3356
0-2218-3309 http://www.council.chula.ac.th council@chula.ac.th
02-218-3343,
02-218-3344,
02-218-3345,
02-218-3351
02-218-3344 https://www.internal-audit.chula.ac.th audit_cu@chula.ac.th
0-2218-3374 0-2218-3374 http://www.fpcs.chula.ac.th fpcs@chula.ac.th
0-2218-0178 0-2218-3389 http://www.council.chula.ac.th meeting.cc@chula.ac.th
0-2218-3329 0-2218-3329 http://www.council.chula.ac.th
82565 ต่อ 0 http://www.edu.chula.ac.th edcu57@gmail.com
81184 81195 http://www.psy.chula.ac.th
http://www.dent.chula.ac.th
82017 82018 http://www.law.chula.ac.th/
82205 0-2215-3591 http://www.commarts.chula.ac.th commarts@chula.ac.th
81128,
81131
81130 http://www.nurs.chula.ac.th fonac@chula.ac.th
85758,
85872
0-2254-1824 https://www.cbs.chula.ac.th deanoffice@cbs.chula.ac.th
0-2218-7250,
0-2218-7256
0-2218-7250 http://www.polsci.chula.ac.th ratthasatchula@gmail.com
85000 85000 http://www.sc.chula.ac.th Webmaster@sc.chula.ac.th
81032 81019 http://www.spsc.chula.ac.th spscmail@chula.ac.th
86309-10 86316,
0-2253-6161
http://www.eng.chula.ac.th info@eng.chula.ac.th
84561 84561 http://www.faa.chula.ac.th parinya.k@chula.ac.th
84302 84303 http://www.arch.chula.ac.th
81065 81064,
81076
http://www.ahs.chula.ac.th ahs@chula.com
0-2218-9771,
0-2218-9776
0-2255-3910 http://www.vet.chula.ac.th
84869–70 84867,
84885
http://www.arts.chula.ac.th
88257 0-2254-5195,
0-2255-8227
http://www.pharm.chula.ac.th info@pharm.chula.ac.th
86202 86201 http://www.econ.chula.ac.th econs@chula.ac.th
0 2256 4000,
0 2256 4333
0 2252 4963 http://www.md.chula.ac.th prmdcu@gmail.com
0 2218 3501,
0 2218 3516,
0 2218 3526,
กด 601-606
0 2218 3522 http://www.grad.chula.ac.th
http://www.facebook.com/gradschoolchula
grad@chula.ac.th
02-218-9832 02-218-9832 http://www.cusar.chula.ac.th cusar@chula.ac.th
87340 87342,
0-255-1469
http://www.cps.chula.ac.th cpschula@chula.ac.th
84101 0-2215-4459 http://www.ppc.chula.ac.th petro@chula.ac.th
0-2218-8152-3 0-2218-8149,
0-2253-2395,
0-2255-6046
http://www.cphs.chula.ac.th cphs@chula.ac.th
80146 80175
80099 80098 http://www.cuerp.chula.ac.th
022183914-20,
022183920 (กิจกรรมเสริมหลักสูตรระยะสั้น CUVIP)
022183916 http://www.gened.chula.ac.th
http://www.cuvip.gened.chula.ac.th
gened@chula.ac.th
cuvipchula@hotmail.com
82874-77 82876 http://www.cusc.chula.ac.th
83952-3 02-219-2251 http://hsm.chula.ac.th hsm@chula.ac.th
85273 85273 http://www.bdc-perdo.org
84141-2,
84171-2
0-2611-7619 http://www.petromat.org info@petromat.org
petromat@chula.ac.th
80087,
80091
80087,
80086
http://www.clnr.chula.ac.th clnr@chula.ac.th
89467 02-251-9416
88233 , 88101,
88031
88101,
0-2254-0211
http://www.strec.chula.ac.th strec@chula.ac.th
83245 83244 http://www.rural.chula.ac.th rural@chula.ac.th
83704-6 83700 http://www.atc.chula.ac.th cuatc@chula.ac.th
80242,
80232
0-2218-0242 http://www.lic.chula.ac.th lic@chula.ac.th
82880 82859 http://www.unisearch.chula.ac.th unisearch@chula.ac.th
80568 (ฝ่ายบริการ),
80574 (ฝ่ายบริหาร)
80574
83301 เลขานุการผู้บริหาร,
80171 สารบรรณ,
80184 พิธีการ,
80153 กิจการพิเศษ,
80262 การประชุม
2153600 เลขานุการผู้บริหาร,
80197
http://www.cca.chula.ac.th Central_admin@chula.ac.th
80267 80267 http://www.urm.chula.ac.th curiskcenter@gmail.com
83359-60 , 83370 83360 http://www.cuar.chula.ac.th cuar@chula.ac.th
84654 84652 http://www.cubs.chula.ac.th cubs@chula.ac.th
83922-3,
83908-9
02-215-3580 http://www.ces.in.th ces@chula.ac.th
83572-5 83570
83943 83944 http://www.crs.chula.ac.th crs@chula.ac.th
83217,
83218
83217 http://www.ric.chula.ac.th ric@chula.ac.th
81053-4,
84193-4
81105 http://www.halalscience.org info.hsc.cu@gmail.com
83935,
02-6116175
02-6116176 https://cpcschula.wordpress.com
http://www.rotarychula.org
02-2189540,
02-2189431
02-2189430 https://www.facebook.com/CULACThailand
83364 - 5 02-215-4804,
83369
http://www.chula.ac.th pr@chula.ac.th
83280 83281 http://www.cicc.chula.ac.th/ cicc@chula.ac.th
87000-3,
89882,
0-2160-5301-4,
0-2255-4433
0-2255-4441,
0-2254-9495
http://www.chulabook.com
http://www.facebook.com/cubook
cubook@cubook.chula.ac.th
83929 83928 http://www.asean.chula.ac.th aseanstudiescu@gmail.com
83945 83946 http://www.isc.chula.ac.th isc@chula.ac.th
87450 87446 http://www.tri.chula.ac.th tri@chula.ac.th
84915 84915 http://www.confucius.chula.ac.th kzxyzhd@hanbanthai.org
84180,
84195-7
84181 http://www.ipi.chula.ac.th cuipi@chula.ac.th
0-2216-8833,
84029,
84030
0-2215-3797,
0-2216-1312
http://www.sasin.edu sasin@sasin.edu
86011,
86012
86104,
86105
http://www.culi.chula.ac.th culi@chula.ac.th
89480 89480 http://www.sti.chula.ac.th chula.sti@gmail.com
88160 0-2254-4259,
88160
http://www.arri.chula.ac.th arri@chula.ac.th
88097 02 254 7579 http://www.eri.chula.ac.th eri@chula.ac.th
88117 88124,
88210
http://www.eric.chula.ac.th eric@chula.ac.th
87396,
87385
0 2215 5523,
0 2255 2353
http://www.cusri.chula.ac.th cusri@chula.ac.th
88052,
88053
88052,
0-2253-5343
http://www.ibge.chula.ac.th ibge@chula.ac.th
84209 - 11 0-2611-7586,
84213
http://www.material.chula.ac.th mmri@chula.ac.th
87464,
87465
02-2551124,
87464
http://www.ias.chula.ac.th ias@chula.ac.th
87495 02255-5160 http://www.thaistudies.chula.ac.th thstudies@chula.ac.th
83314 83338 http://www.it.chula.ac.th info@it.chula.ac.th
80001,
80016
80003 https://www.reg.chula.ac.th webreg@chula.ac.th
83590 83588,
83589
http://www.property.chula.ac.th cu.prop@chula.ac.th
02-218-0069-70(ฝ่ายการเงิน),
02-218-0071-73 (ฝ่ายการบัญชี),
02-218-0079-80 (ฝ่ายการพัสดุ),
02-218-0051-53 (ธุรการ)
02-218-0068 (ฝ่ายการเงิน),
02-218-0072 (ฝ่ายการบัญชี),
02-218-0078-79 (ฝ่ายการพัสดุ),
02-218-0052 (ธุรการ)
http://www.ofas.chula.ac.th
87052 87053 http://www.sa.chula.ac.th
http://www.rcu.sa.chula.ac.th
studentaffairs@chula.ac.th
80151,
80152
80177 http://www.hrm.chula.ac.th
82903 (ฝ่ายบริหาร),
82918, 82929 (งานบริการห้องสมุด)
82907,
0-2215-3617
http://www.car.chula.ac.th webmaster@car.chula.ac.th
80223 80225 http://www.osm.chula.ac.th osm@chula.ac.th
80101-3 80140 http://www.prm.chula.ac.th prm@chula.ac.th
80203 80236 http://www.research.chula.ac.th
80201,
80202
80208 http://www.academic.chula.ac.th academic@chula.ac.th
83331,
83932-3 (ฝ่ายเครือข่ายนานาชาติ)
0-2216-1299,
83934 (ฝ่ายเครือข่ายนานาชาติ)
http://www.inter.chula.ac.th
http://www.chula.ac.th/chulaglobal
int.off@chula.ac.th
chulaglobal@chula.ac.th
83634-5 83634 http://www.culturalartcu.blogspot.com culturalartcu@gmail.com
022183018-9 022183019 http://www.dharma-centre.chula.ac.th dharma-centre@chula.ac.th
83269 83266 http://www.ChulaPress.com
http://www.facebook.com/ChulaPress
cupress@chula.ac.th
87032-4 0-2251-8648 cucoop53@gmail.com
83565,
0-2215-1991-2 ต่อ 11-40
0-2215-3612,
0-2215-3626,
83551
http://www.cuprint.chula.ac.th
http://www.facebook.com/cuprint
cuprint@chula.ac.th
cuprint@hotmail.com
83970-4 0-2215-3321,
0-2219-2007
http://www.curadio.chula.ac.th curadio@chula.ac.th
0-2215-3488,
0-2215-6203,
0-2215-1908,
0-2215-1614,
83680
0-2215-6418,
0-2216-1298
http://www.chula-alumni.com office@chula-alumni.com
80555 ต่อ 1800 0-2611-7411 http://www.savings.chula.ac.th sav.coop@chula.ac.th
87020-2 87036 http://www.senate.chula.ac.th Facultysenate@chula.ac.th
87026-8 0-2252-0742 http://www.cufc.chula.ac.th