สำนักบริหารวิชาการ
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
80201
80202
80208 http://www.academic.chula.ac.th academic@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการ

นางเนาวรัตน์ จงสืบสุข 80241 80208 noawarat.j@chula.ac.th

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
กิจกรรมธุรการ

นางพัชชรัศม์ นิธินันท์นฤมิต 80201 apatcha.n@chula.ac.th

ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการ

นางภุมรินทร์ สุทธา 80202 poomarin.s@chula.ac.th

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

นางสาวรัชนี ลี่แตง 80202 Rachanee.L@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานทั่วไป

นางสาวลลิตพรรณ นุ 80202 80208

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

นางสาวนภาพร ภู่โต 80202 Napaporn.Po@chula.ac.th

พนักงานสถานที่ บ 2
กิจกรรมธุรการ

นายวัลลภ อ้นอมร 80202

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการ

นางเนาวรัตน์ จงสืบสุข 80241 80208 noawarat.J@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการ

นายสมถวิล กอหะสุวรรณ 80209 Somtawin.k@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการ

นางสาวสวภัทร แช่มชื่น 80214 csawapat@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการ

นายกฤติยากร นวลศรี 80214 Kittiyakon.n@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร

นางสาวนงลักษณ์ เชาวนเมธากุล 80207 80208 nongluck.ch@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร

นางสาวนัยนา ธาดาธิเบศร์ 80206 naiyana.th@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร

นางสาวสุดา ปริวัติธรรม 80228 Suda.pa@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร

นางสาวนริศรา แพงวงศ์ 80244 Narissara.P@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร

นายกฤตมุข กล่อมฤทธิ์ 80269 Krittamuk.K@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร

นางสาวอาภรณ์ศิริ นิธิรัตน์ภูวกุล 80269 Arpornsiri.T@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทุนวิชาการ

นางสาววศพัชร โยธาจันทร์ 80229 80208 wasaphat.y@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทุนวิชาการ

นางสาวพรนรินทร์ เทียมเมฆา 80216-7 TPORNARI@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทุนวิชาการ

นางศิริพักตร์ บูรณวณิช 80235 siripak.B@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทุนวิชาการ

นางสาวจริยา ศรีอรรคพรหม 80211 Jariya.Sr@chula.ac.th,
jariyacu@hotmail.com