สำนักบริหารวิชาการ
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
80201
80202
80208 http://www.academic.chula.ac.th academic@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการ

นางเนาวรัตน์ จงสืบสุข 80204 80208 noawarat.j@chula.ac.th

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
กิจกรรมธุรการ

นางพัชชรัศม์ นิธินันท์นฤมิต 80201 80208 apatcha.n@chula.ac.th

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
กิจกรรมธุรการ

นางสาวรัชนี ลี่แตง 80202 80208 Rachanee.L@chula.ac.th

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
กิจกรรมธุรการ

นางสาวนภาพร ภู่โต 80202 80208 Napaporn.Po@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานทั่วไป
กิจกรรมธุรการ

นางสาวฐานิตตา สิงห์ลอ 80202 80208 Thanitta.S@chula.ac.th

พนักงานสถานที่ บ 2
กิจกรรมธุรการ

นายวัลลภ อ้นอมร 80202 80208 Vanlop.O@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการ

นายธีรชาติ ขิงขุนทด 80241 80208 Thirachad.C@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7
ฝ่ายพัฒนาวิชาการ

นายสมถวิล กอหะสุวรรณ 80209 80208 Somtawin.k@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7
ฝ่ายพัฒนาวิชาการ

นางสาววรวรรณ ก่อกอง 80214 80208 Worawan.K@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7
ฝ่ายพัฒนาวิชาการ

นางสาวกานติมา วนิชดำรงศักดิ์ 80214 80208 Kantima.W@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ฝ่ายพัฒนาวิชาการ

นายกฤติยากร นวลศรี 80214 80208 Kittiyakon.n@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)
ฝ่ายพัฒนาวิชาการ

นางสาวสุนันทา สุขเจริญ 80214 80208 Sunantha.S@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร

นางสาวนงลักษณ์ เชาวนเมธากุล 80205 80208 nongluck.ch@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7
ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร

นางสาวนัยนา ธาดาธิเบศร์ 80206 80208 Naiyana.th@chula.ac.th

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร

นางสาวสุดา ปริวัติธรรม 80228 80208 Suda.pa@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7
ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร

นางสาวนริศรา แพงวงศ์ 80244 80208 Narissara.P@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)
ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร

นายสหัสชัย เสมพูน 80207 80208 Ssahaschai.s@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7
ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร

นางสาวอาภรณ์ศิริ นิธิรัตน์ภูวกุล 80269 80208 Arpornsiri.T@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทุนวิชาการ

นางสาววศพัชร โยธาจันทร์ 80229 80208 wasaphat.y@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P6
ฝ่ายบริหารทุนวิชาการ

นางสาวพรนรินทร์ เทียมเมฆา 80216-7 80208 Pornarin.t@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ฝ่ายบริหารทุนวิชาการ

นางศิริพักตร์ บูรณวณิช 80235 80208 Siripak.B@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7
ฝ่ายบริหารทุนวิชาการ

นางสาวจริยา ศรีอรรคพรหม 80211 80208 Jariya.Sr@chula.ac.th,
jariyacu@hotmail.com

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)
ฝ่ายบริหารทุนวิชาการ

นางสาวศิริพร บุสุวะ 80216 80208 Siriporn.Bu@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 17 พฤษภาคม, 2018 - 10:47