นางสาวจริยา ศรีอรรคพรหม

ตำแหน่ง: 

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7
ฝ่ายบริหารทุนวิชาการ

ที่ทำงาน: 
80211
โทรสาร: 
80208