นางสาวพรนรินทร์ เทียมเมฆา

ตำแหน่ง: 

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P6
ฝ่ายบริหารทุนวิชาการ

ที่ทำงาน: 
80216-7
โทรสาร: 
80208
อีเมล: