คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
85758
85872
0-2254-1824 https://www.cbs.chula.ac.th deanoffice@cbs.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 85785 0-2254-4256 pasu@cbs.chula.ac.th
เลขานุการ
85781
0-2254-4256

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ปิยรัตน์ กฤษณามระ 85770 0-2254-1824 piyarath@cbs.chula.ac.th
เลขารองคณบดีฝ่ายบริหาร
85772
0-2254-1824

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ. ดร. วิศรุต ศรีบุญนาค 85783 85782 visarut@cbs.chula.ac.th
ธุรการฝ่ายวิชาการ
85776
85782

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผศ.ดร.บุรัชย์ ภัทรโกศล 85779 0-2254-1824 buraj@cbs.chula.ac.th
ธุรการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
85780
0-2254-1824

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

รศ.ดร.ประเสริฐ คณาวัฒนไชย 85890 85914 Prasert.K@chula.ac.th
ธุรการฝ่ายวิจัย
85888
85890
02-2185914

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

อาจารย์ ดร.ศันธยา กิตติโกวิท 85790 85863 santhaya@cbs.chula.ac.th
ธุรการฝ่ายกิจการนิสิต
85863
02-2185863

หัวหน้าภาควิชาการบัญชี

รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ 85800 85798 sarun@cbs.chula.ac.th
ภาควิชาการบัญชี
85798-9
02-2185798-9

หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์

ผศ.ดร.ถิระ ฉวรรณกุล 85763 85765 thira@cbs.chula.ac.th
ภาควิชาพาณิชยศาสตร์
85763-4
02-2185765

หัวหน้าภาควิชาสถิติ

รศ.ดร. อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์ 85783 85652 assadaporn@cbs.chula.ac.th
ภาควิชาสถิติ
85650-1
02-2185652

หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน

รศ.ดร. พรอนงค์ บุษราตระกูล 85680 85676 pornanong@cbs.chula.ac.th
ภาควิชาการธนาคารและการเงิน
85675
02-2185676

หัวหน้าภาควิชาการตลาด

ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร 85794 85795 wilert@cbs.chula.ac.th
ภาควิชาการตลาด
85794
02-2185795

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม

รศ.สุมาลี อุณหนันท์ 85759-60 0-2218-5759 sumalee@acc.chula.ac.th

ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

อาจารย์ ชัยสุทธิ์ จงถาวรวิทยา 85853 0-2218-5854 chaiyasut@cbs.chula.ac.th

ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ

ผศ.ดร.อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี 85647 anupap@acc.chula.ac.th
ศูนย์ให้คำปรึกษาวิจัยและสถิติ
58650

ผู้อำนวยการสำนักการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ

ผศ.ดร.อรนุช สูงสว่าง 85870 0-2218-5868 oranuj@cbs.chula.ac.th
สำนักงานการรับรองมาตรฐาน
85868
85871
0-22185868

ผู้อำนวยการสำนักวิรัชกิจ

อาจารย์ ดร.วิลาสินี วงศ์แก้ว 85869 0-2218-5868 wilasini@cbs.chula.ac.th
สำนักวิรัชกิจ
85705
85871
0-22185868

ผู้จัดการสำนักงานประกันคุณภาพ

รศ.ดร. ฐิติวดี ชัยวัฒน์ 85732 0-2218-5732 thitivadee@cbs.chula.ac.th
สำนักงานประกันคุณภาพ
85732
02-2185732

หัวหน้าศูนย์พัฒนาบัณฑิตและธุรกิจสัมพันธ์

อาจารย์ ดร. จนัญญา เสถียรโชค 85737 0-2218-5863 jananya@cbs.chula.ac.th
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาและธุรกิจสัมพันธ์
85737
0-22185863

ศูนย์บริหารและสื่อสารแบรนด์

อาจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล 85758 0-2254-1824 suppakorn@cbs.chula.ac.th, ake@cbs.chula.ac.th
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารและสื่อสารแบรนด์
นายสราวุธ วรรณทวี
85758
0-2254-1824
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารและสื่อสารแบรนด์
นางสาวนฤวรรณ ม่วงประเสริฐ
85872
0-2254-1824

ที่ปรึกษาด้านการบริหารสำนักงาน

น.ส.กรรณิกา ไตรภาดา 85777 0-2254-1824 kannika.t@cbs.chula.ac.th

ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี

นางพรรณี สมิทธินันท์ 85775 0-2254-1824

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

น.ส.อโนชา เล่าพิทักษ์ 85777 0-2254-1824 anocha@cbs.chula.ac.th
หัวหน้าหน่วยสารบรรณ
นางสายสุณีย์ พิสุทธิพงศ์โชโต
85772
0-254-1824

ฝ่ายบริหาร

งานคลังและพัสดุ 85774-5, 85778 02-2541824

ฝ่ายบริหาร

หน่วยการเจ้าหน้าที่ 85773, 85877 0-2254-1824

ฝ่ายบริหาร

หน่วยอาคารและสถานที่ 85756, 85723

นายทะเบียน

ผศ.วันดา พัฒนกิจการุณ 85766 0-2254-1824 wanda@cbs.chula.ac.th

ฝ่ายทะเบียน

บัณฑิตศึกษา 85767 02-2185782

ฝ่ายทะเบียน

หน่วยทะเบียน 85766 02-2185782

ฝ่ายทะเบียน

งานตารางสอน/ตารางสอบ 85768-9 02-2185782

หลักสูตรปริญญา
บัญชีมหาบัณฑิต

อาจารย์ ดร.พิมสิริ จิวะมิตร 85740-2 0-2218-5742

หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

ผศ.ดร.พงศ์พรต ฉัตราภรณ์ 85740-2 0-2218-5742 Pongprot@acc.chula.ac.th

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)(MM)

ผศ. ดร.ถิระ ฉวรรณกุล 85912-3 0-2218-5765 thira@cbs.chula.ac.th

หลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาสถิติ

อาจารย์ ดร.อัครินร์ ไพบูลย์พานิช 85655 0-2218-5652 akarin@cbs.chula.ac.th

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ

รศ.ดร.อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์ 85653 0-2218-5652 Assadaporn@acc.chula.ac.th

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการประกันภัย

รศ.ดร.ฐิติวดี ชัยวัฒน์ 85663 0-2218-5652 Thitivadee@acc.chula.ac.th

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ผศ. ดร. อนิรุต พิเสฎฐศลาศัย 85674 0-2218-5676 nirut@cbs.chula.ac.th

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมทางการเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ผศ.ดร.ไทยศิริ เวทไว 85674 thaisiri@cbs.chula.ac.th

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
สาขาการเงินเชิงปริมาณ

รศ.ดร.มนพล เอกโยคยะ 85674-5

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด

รศ.มล.สาวิกา อุณหนันท์ 85791-2 sawika@cbs.chula.ac.th

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต BBA
(หลักสูตรนานาชาติ)

รศ. ดร. มงคลชัย วิริยะพินิจ 85714 ต่อ 114 0-2251-3718 mongkolchai@cbs.chula.ac.th
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
85738,85840,85707 ต่อ 101-105,107-108
02-2513718

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - นักบริหาร
(MBA.-Executive)

อาจารย์ ดร. วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ 85717-9 0-2255-3020 worapong@cbs.chula.ac.th

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - นักบริหารระดับต้น
(MBA.-Young Executive)

ผศ. ดร. ณัฐพล อัสสะรัตน์ 85717-9 0-2255-3020 nuttapol@cbs.chula.ac.th

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - ภาคปกติและ
ภาคภาษาอังกฤษ (MBA.-Regular)/
(MBA English Program)

ผศ.ดร.สิริอร เศรษฐมานิต 85717-9 0-2255-3020 siri-on@cbs.chula.ac.th

หลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

อาจารย์ ดร.วัชรา จันทาทับ 85715-6 0-2218-5717 wachara@cbs.chula.ac.th

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ

รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล 85864 0-2218-5755 pornanong@cbs.chula.ac.th

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ( DBA )

ผศ. ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี 85876 0-2218-5875 chatpong@cbs.chula.ac.th