คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
85758 0-2254-1824 https://www.cbs.chula.ac.th deanoffice@cbs.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร 85785 0-2254-4256 wilert@cbs.chula.ac.th
เลขานุการ
85781
0-2254-4256

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล 85744 0-2254-1824 tartat@cbs.chula.ac.th

รองคณบดีฝ่ายการเงินและบัญชี

รศ.ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์ 85819 0-2254-1824 sompong@cbs.chula.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย 85743 0-2218-5782 kriengkrai.b@cbs.chula.ac.th
ฝ่ายวิชาการ
85776,85968,85969
0-2218-5782

นายทะเบียน

ผศ.ดร. จุฑาทิพ อัสสะบำรุงรัตน์ 85766 0-2254-1824
บัณฑิตศึกษา
85767,85960
งานตารางสอบ,ตารางสอน
85768,85769

ฝ่ายทะเบียน

หน่วยทะเบียน 85766 0-2218-5782

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รศ.ดร.บุรัชย์ ภัทรโกศล 85657 0-2254-1824 buraj@cbs.chula.ac.th
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
85799,85780,85966,85967
0-2254-1824

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

รศ.ดร.ประเสริฐ คณาวัฒนไชย 85808 Prasert.K@chula.ac.th
ฝ่ายวิจัย
85888,85890,58914
0-2218-5914

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

รศ.ดร.สมชนก ภาสกรจรัส 85942 85891 Somchanok@cbs.chula.ac.th
ฝ่ายกิจการนิสิต
85863,85789
สโมสรนิสิต
85924
ศูนย์พัฒนาบัณฑิตและธุรกิจสัมพันธ์
85737

หัวหน้าภาควิชาการบัญชี

ผศ.ดร.วิลาสินี วงศ์แก้ว 85800 85798 wilasini@cbs.chula.ac.th
ภาควิชาการบัญชี
85798-9
0-2218-5798-9

หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์

ผศ.ดร.ถิระ ฉวรรณกุล 85763 85765 thira@cbs.chula.ac.th
ภาควิชาพาณิชยศาสตร์
85763-4
0-2218-5765

หัวหน้าภาควิชาสถิติ

รศ.ดร.อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์ 85656 0-2218-5652 assadaporn@cbs.chula.ac.th
ภาควิชาสถิติ
85650-1
0-2218-5652

หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน

รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล 85680 85676 pornanong@cbs.chula.ac.th
ภาควิชาการธนาคารและการเงิน
85675
0-2218-5676

หัวหน้าภาควิชาการตลาด

รศ. ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ 85794 85795 sawika@cbs.chula.ac.th
ภาควิชาการตลาด
85794
0-2218-5795

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม

ผศ.ดร.ดนุพล หุ่นโสภณ 85708 0-2218-5759
ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม
85759-60
0-2218-5759

ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

อ.ชัยสุทธิ์ จงถาวรวิทยา 85853 0-2218-5854 chaiyasut@cbs.chula.ac.th
ศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
85850-3
0-2218-5854

ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ

ผศ.ดร.อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี 85647 anupap@acc.chula.ac.th
ศูนย์ให้คำปรึกษาวิจัยและสถิติ
58650-1
0-2218-5652

ผู้อำนวยการสำนักการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ

ผศ.ดร.พรพิชยา กุวลัยรัตน์ 85870 0-2218-5868 pornpitchaya@cbs.chula.ac.th
สำนักงานการรับรองมาตรฐาน
85868
85871
0-2218-5868

ผู้อำนวยการสำนักวิรัชกิจ

ผศ.ดร.กวิน อัศวานันท์ 85869 0-2218-5868 kavin@cbs.chula.ac.th
สำนักวิรัชกิจ
85705,85871
0-2218-5868

หัวหน้าศูนย์พัฒนาบัณฑิตและธุรกิจสัมพันธ์

อ.ดร.ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์ 85737 0-2218-5863 jananya@cbs.chula.ac.th
ศูนย์พัฒนาและธุรกิจสัมพันธ์
85737
0-2218-5863

ศูนย์บริหารและสื่อสารแบรนด์

อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล 85758 0-2254-1824 suppakorn@cbs.chula.ac.th, ake@cbs.chula.ac.th
ศูนย์บริหารและสื่อสารแบรนด์
85758,85872
0-2254-1824

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

น.ส.อโนชา เล่าพิทักษ์ 85732 0-2254-1824 anocha@cbs.chula.ac.th

หน่วยสารบรรณ

น.ส.จินตนา ตามวงค์ 85772 0-2254-1824 document-office@cbs.chula.ac.th

งานการเงินและบัญชี

น.ส.สุวรรณา คุ้มเณร 85775 0-2254-1824 Suwanna@cbs.chula.ac.th

งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและครุภัณฑ์

นางชมภูนุช พงษ์วิชัย 85771 Choomphunut@cbs.chula.ac.th

ศูนย์กายภาพ

นางเพชรา อินทรัตน์ 85756, 85723 phetchara@cbs.chula.ac.th

งานบุคลากรและฝึกอบรม

นางศุภิสรา จำเนียรพล 85952 0-2254-1824

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต BBA
(หลักสูตรนานาชาติ)

รศ.ดร.มงคลชัย วิริยะพินิจ 85714 ต่อ 114 0-2251-3718 mongkolchai@cbs.chula.ac.th
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
85738,85840,85707 ต่อ 101-105,107-108
0-2251-3718

ประธานหลักสูตรปริญญาบัญชีบัณฑิต

ผศ. ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ 85740-2 0-2218-5742 sansakrit@cbs.chula.ac.th

หลักสูตรปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.จิรดา เพทายบรรลือ 85740-2 0-2218-5742 Jirada@cbs.chula.ac.th

หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

ผศ.ดร.แพร กีระสุนทรพงษ์ 85740-2 0-2218-5742 Prae@cbs.chula.ac.th
หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
85740-2
0-2218-5742

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)

ผศ.ดร.ถิระ ฉวรรณกุล 85913 0-2218-5765 thira@cbs.chula.ac.th
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
85912-3
0-2218-5765

หลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาสถิติ

ผศ.ดร.อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี 85648 0-2218-5652 anupap@acc.chula.ac.th
หลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาสถิติ
85650-1
0-2218-5652

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ

รศ.ดร.อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์ 85653 0-2218-5652 Assadaporn@acc.chula.ac.th
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ
85650-1
0-2218-5652

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการประกันภัย

รศ.ดร.ฐิติวดี ชัยวัฒน์ 85659 0-2218-5652 Thitivadee@acc.chula.ac.th
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย
85650-1
0-2218-5652

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

อ.ดร.นราพงศ์ ศรีวิศาล 85691-4 ต่อ 18 0-2218-5676
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
85674
0-2218-5676

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมทางการเงิน(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

รศ.ดร.ไทยศิริ เวทไว 85674 0-2218-5676 thaisiri@cbs.chula.ac.th
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมทางการเงิน(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
85674
0-2218-5676

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด(ภาคภาษาไทย)

รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ 85791-2 0-2218-5792 sawika@cbs.chula.ac.th
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด
85791-2
0-2218-5792

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ)

อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล 85791-2 0-2218-5792 Ake@cbs.chula.ac.th
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด
85791-2
0-2218-5792

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - นักบริหาร
(MBA.-Executive)

รศ. ดร. ณัฐพล อัสสะรัตน์ 85717-9 0-2255-3020 nuttapol@cbs.chula.ac.th
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
85717-9
0-2255-3020

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - นักบริหารระดับต้น
(MBA.-Young Executive)

ผศ. ดร. กฤษณา วิสมิตะนันทน์ 85717-9 0-2255-3020 krisana@cbs.chula.ac.th

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - นักบริหารระดับต้น
(MBA.-Young Executive)

ผศ.ดร.วิฐรา พึ่งพาพงศ์ 85717-9 0-2255-3020 Vitara@acc.chula.ac.th

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - ภาคปกติและ
ภาคภาษาอังกฤษ (MBA.-Regular)/
(MBA English Program)

รศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ 85717-9 0-2255-3020 kanis@cbs.chula.ac.th

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ

รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล 85677 0-2218-5755 pornanong@cbs.chula.ac.th
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ
85864,85755
0-2218-5755

หลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

อ.ดร.วัชรา จันทาทับ 85716 0-2218-5717 wachara@cbs.chula.ac.th
หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
85715-6,85897
0-2218-5715

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

รศ. ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี 85876 0-2218-5875 chatpong@cbs.chula.ac.th
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
85876
0-2218-5875

สมาคมนิสิตเก่า MBA

- 85858

สมาคมนิสิตเก่าคณะฯ

- 85703 0-2255-3078 cualumni@cscoms.com

ห้องสมุด

- 85725-6,85728-30

โรงละครการจัดการเภตราลัย

- 85691-4 ต่อ 21 0-2218-5691-4 ต่อ 23
ปรับปรุงล่าสุด: 14 สิงหาคม, 2020 - 11:33