ผศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ

ตำแหน่ง: 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - ภาคปกติและ
ภาคภาษาอังกฤษ (MBA.-Regular)/
(MBA English Program)

ที่ทำงาน: 
85717-9
โทรสาร: 
0-2255-3020
อีเมล: