ผศ.ดร.ถิระ ฉวรรณกุล

ตำแหน่ง: 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)

ที่ทำงาน: 
85913
โทรสาร: 
0-2218-5765
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
ที่ทำงาน: 
85912-3
โทรสาร: 
0-2218-5765
อีเมล: