ผศ.ดร.บุรัชย์ ภัทรโกศล

ตำแหน่ง: 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ที่ทำงาน: 
85779
โทรสาร: 
0-2254-1824
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ที่ทำงาน: 
85780
โทรสาร: 
0-2254-1824