ผศ.ดร.พงศ์พรต ฉัตราภรณ์

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาการบัญชี

ที่ทำงาน: 
85800
โทรสาร: 
85798
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ภาควิชาการบัญชี
ที่ทำงาน: 
85798-9
โทรสาร: 
0-2218-5798-9