ผศ.ดร.วิลาสินี วงศ์แก้ว

ตำแหน่ง: 

หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

ที่ทำงาน: 
85740-2
โทรสาร: 
0-2218-5742
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
ที่ทำงาน: 
85740-2
โทรสาร: 
0-2218-5742