ผศ. ดร. กฤษณา วิสมิตะนันทน์

ตำแหน่ง: 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - นักบริหารระดับต้น
(MBA.-Young Executive)

ที่ทำงาน: 
85717-9
โทรสาร: 
0-2255-3020
อีเมล: