รศ.ดร.ประเสริฐ คณาวัฒนไชย

ตำแหน่ง: 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ที่ทำงาน: 
85890
โทรสาร: 
85914
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ฝ่ายวิจัย
ที่ทำงาน: 
85888,85890
โทรสาร: 
0-2218-5914