รศ.ดร.มงคลชัย วิริยะพินิจ

ตำแหน่ง: 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต BBA
(หลักสูตรนานาชาติ)

ที่ทำงาน: 
85714 ต่อ 114
โทรสาร: 
0-2251-3718
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ทำงาน: 
85738,85840,85707 ต่อ 101-105,107-108
โทรสาร: 
0-2251-3718
อีเมล: