รศ.ดร.อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาสถิติ

ที่ทำงาน: 
85656
โทรสาร: 
0-2218-5652
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ภาควิชาสถิติ
ที่ทำงาน: 
85650-1
โทรสาร: 
0-2218-5652