รศ.ดร.ไทยศิริ เวทไว

ตำแหน่ง: 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมทางการเงิน(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ที่ทำงาน: 
85674
โทรสาร: 
0-2218-5676
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมทางการเงิน(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ที่ทำงาน: 
85674
โทรสาร: 
0-2218-5676
อีเมล: