รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์

ตำแหน่ง: 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด(ภาคภาษาไทย)

ที่ทำงาน: 
85791-2
โทรสาร: 
0-2218-5792
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด
ที่ทำงาน: 
85791-2
โทรสาร: 
0-2218-5792
อีเมล: