รศ. ดร. ณัฐพล อัสสะรัตน์

ตำแหน่ง: 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - นักบริหาร
(MBA.-Executive)

ที่ทำงาน: 
85717-9
โทรสาร: 
0-2255-3020
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ที่ทำงาน: 
85717-9
โทรสาร: 
0-2255-3020
อีเมล: