รศ. ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาการตลาด

ที่ทำงาน: 
85794
โทรสาร: 
85795
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ภาควิชาการตลาด
ที่ทำงาน: 
85794
โทรสาร: 
0-2218-5795