อ.ชัยสุทธิ์ จงถาวรวิทยา

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

ที่ทำงาน: 
85853
โทรสาร: 
0-2218-5854
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
ที่ทำงาน: 
85850-3
โทรสาร: 
0-2218-5854