อ.ดร.จนัญญา เสถียรโชค

ตำแหน่ง: 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ที่ทำงาน: 
85790
โทรสาร: 
85863
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ฝ่ายกิจการนิสิต
ที่ทำงาน: 
85863
โทรสาร: 
0-2218-5863