อ.ดร.วัชรา จันทาทับ

ตำแหน่ง: 

หลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

ที่ทำงาน: 
85716
โทรสาร: 
0-2218-5717
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
ที่ทำงาน: 
85715-6,85897
โทรสาร: 
0-2218-5715