อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

ตำแหน่ง: 

ศูนย์บริหารและสื่อสารแบรนด์

ที่ทำงาน: 
85758
โทรสาร: 
0-2254-1824
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ศูนย์บริหารและสื่อสารแบรนด์
ที่ทำงาน: 
85758,85872
โทรสาร: 
0-2254-1824