ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
02-215-3555,
02-611-7500,
82000
80261,
80197
http://www.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

อธิการบดี

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 83304 02-215-3600 bundhit.e@chula.ac.th
เลขานุการ
นางกิตติญา แก้วศรีจันทร์
83302
83312

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 83238 02-215-3602 pomthong.m@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.นรินทร์ภัทร พินิจนิยม
83238
02-215-3602

รองอธิการบดี

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม 83342 83237 kiat.r@chula.ac.th
เลขานุการ
นางวิภา นาโค
83342
83237

รองอธิการบดี

ศ.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 83317 83398 narin.h@chula.ac.th
เลขานุการ
นางปุญณพร พ่วงตระกูล
83317
83398

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย 83278 83398 pimpana@acc.chula.ac.th
เลขานุการ
นางสุวรรณี วิริยะ
83278
83398

รองอธิการบดี

รศ.วันชัย มีชาติ 83303 83589 wanchai.me@chula.ac.th
เลขานุการ
นางธันย์ชนก สุนทราวรรณ
83303
83396

รองอธิการบดี

ศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม 83341 83237 boonchai.s@chula.ac.th
เลขานุการ
นางสมฤดี สังขดิษฐ์
83341
83237

รองอธิการบดี

รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล 83590 ต่อ 271 83589 wisanu.s@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.ฐิตานันท์ วรพัฒน์บัญชากิจ
83590 ต่อ 271
83589

รองอธิการบดี

ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต 83322 02-215-3602 pirongrong.r@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.สุธาทิพย์ กสิฤกษ์
83322
02-215-3602

รองอธิการบดี

รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย 83303 83396 natcha.t@chula.ac.th
เลขานุการ
นางธันย์ชนก สุนทราวรรณ
83303
83396

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ 83326 83237 chaiyaporn.p@chula.ac.th
เลขานุการ
นางจรัญญา สว่างกิจ
83326
83237

ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.นพ.ดร.สรภพ เกียรติพงษ์สาร 83303 83396 sorapop.k@chula.ac.th
เลขานุการ
นางธันย์ชนก สุนทราวรรณ
83303
83396

ผู้ช่วยอธิการบดี

นายโภไคย ศรีรัตโนภาส 83326 83237 pokai.s@chula.ac.th
เลขานุการ
นางจรัญญา สว่างกิจ
83326
83237

ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.ดร.แนบบุญ หุนเจริญ 83238 02-215-3602 naebboon.h@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.นรินทร์ภัทร พินิจนิยม
83238
02-215-3602

ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ 83238 02-215-3602 yootthana.c@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.นรินทร์ภัทร พินิจนิยม
83238
02-215-3602

ผู้ช่วยอธิการบดี

ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ 83342 83237 yingyos.a@chula.ac.th
เลขานุการ
นางวิภา นาโค
83342
83237

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ 83278 83398 natchanont.k@chula.ac.th
เลขานุการ
นางสุวรรณี วิริยะ
83237
83398

ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.น.สพ.ดร.กฤษ อังคนาพร 83317 83396 kris.a@chula.ac.th
เลขานุการ
นางปุญณพร พ่วงตระกูล
83317
83398

ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.วรโชค ไชยวงศ์ 83317 83398 worachok.c@chula.ac.th
เลขานุการ
นางปุญณพร พ่วงตระกูล
83317
83398

ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.ดร.คณพล จันทน์หอม 83326 83237 kanaphon.c@chula.ac.th
เลขานุการ
นางจรัญญา สว่างกิจ
83326
83237

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ 83326 83237 vorapat.i@chula.ac.th
เลขานุการ
นางจรัญญา สว่างกิจ
83326
83237

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ 83590 ต่อ 271 83589 jittisak.t@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.ฐิตานันท์ วรพัฒน์บัญชากิจ
83590 ต่อ 271
83589

ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ 83322 02-215-3602 alongkorn.pa@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.สุธาทิพย์ กสิฤกษ์
83322
02-215-3602

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.พัชรา โพธิไพฑูรย์ 83303 83396 patchara.po@chula.ac.th
เลขานุการ
นางธันย์ชนก สุนทราวรรณ
83303
83396

ที่ปรึกษาอธิการบดี

ศ.เลอสม สถาปิตานนท์ 83341 83237 lersom.s@chula.ac.th
เลขานุการ
นางสมฤดี สังขดิษฐ์
83341
83237

ที่ปรึกษาอธิการบดี

รศ.ทพ.นพ.ดร.สิทธิชัย ทัดศรี 83317 83398 sittichai.t@chula.ac.th
เลขานุการ
นางปุญณพร พ่วงตระกูล
83317
83398

ที่ปรึกษาอธิการบดี

รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม 83317 83398 vijit.ka@chula.ac.th
เลขานุการ
นางปุญณพร พ่วงตระกูล
83317
83398

ที่ปรึกษาอธิการบดี

ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ 83317 83398 prasert.a@chula.ac.th
เลขานุการ
นางปุญณพร พ่วงตระกูล
83317
83398

ที่ปรึกษาอธิการบดี

รศ.ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ์ 83634 83634 santi.c@chula.ac.th

ที่ปรึกษาอธิการบดี

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ 86414 supot.ti@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 7 มิถุนายน, 2018 - 20:09