ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
02-218-3301,
02-611-7500,
82000
80261,
80197
http://www.cca.chula.ac.th central_admin@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

อธิการบดี

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 83304 02-215-3600 bundhit.e@chula.ac.th
เลขานุการ
นางกิตติญา แก้วศรีจันทร์
83302
83312

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 83238 02-215-3602 pomthong.m@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.นรินทร์ภัทร พินิจนิยม
83238
02-215-3602

รองอธิการบดี

ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ 83322 parichart.s@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.จิรวรรณ กาญจนจูฑะพันธุ์
83322

รองอธิการบดี

ศ.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 83317 83398 narin.h@chula.ac.th
เลขานุการ
นางปุญณพร พ่วงตระกูล
83317
83398

รองอธิการบดี

รศ.ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย 83278 83398 pimpana@acc.chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.อัญชลี นันติ
83278
83398

รองอธิการบดี

รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 83342 chakkaphan.s@chula.ac.th
เลขานุการ
นางวิภา นาโค
83342

รองอธิการบดี

รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล 83590 ต่อ 271 83589 wisanu.s@chula.ac.th
เลขานุการ
คุณนวิยา
83590 ต่อ 271
83589

รองอธิการบดี

รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย 83303 83396 natcha.t@chula.ac.th
เลขานุการ
นางธันย์ชนก สุนทราวรรณ
83303
83396

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ 87052 ต่อ 115 - chaiyaporn.p@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.วชิรญาณ์ พงษ์ภักดี
87052 ต่อ 115
-

รองอธิการบดี

นางสุภาพร จันทร์จำเริญ 83326 supaporn.chan@chula.ac.th
เลขานุการ
นางจรัญญา สว่างกิจ
83326

ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ 83322 yootthana.c@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.จิรวรรณ กาญจนจูฑะพันธุ์
83322

ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ 83278 83398 natchanont.k@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.อัญชลี นันติ
83278
83398

ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.น.สพ.ดร.กฤษ อังคนาพร 83317 83396 kris.a@chula.ac.th
เลขานุการ
นางปุญณพร พ่วงตระกูล
83317
83398

ผู้ช่วยอธิการบดี

ศ.นพ.ดร.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข 83341 sombat.t@chula.ac.th
เลขานุการ
นางสมฤดี สังดิษฐ์
83341

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ake@cbs.chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.จิรวรรณ กาญจนจูฑะพันธุ์
02-218-3322

ผู้ช่วยอธิการบดี

นายโภไคย ศรีรัตโนภาส 83341 pokai.s@chula.ac.th
เลขานุการ
นางสมฤดี สังดิษฐ์
83341

ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวกัญญสร ตัณศุภผล 83238 kanyasorn.t@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.นรินทร์ภัทร พินิจนิยม
83238

ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.ภก.ดร.วันชัย ตรียะประเสริฐ 83341 wanchai.t@chula.ac.th
เลขานุการ
นางสมฤดี สังดิษฐ์
83341

ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.ศิรธัช ศิริชุมแสง 83238 siratach@law.chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.นรินทร์ภัทร พินิจนิยม
83238

ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.ดร.พัชสิรี ชมภูคำ 83326 pachsiry.c@chula.ac.th
เลขานุการ
นางจรัญญา สว่างกิจ
83326

ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ 83342 pannee.ch@chula.ac.th
เลขานุการ
นางวิภา นาโค
83342

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี 83590 ต่อ 271 chatpan.c@chula.ac.th
คุณนวิยา
83590 ต่อ 271

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.วรประภา นาควัชระ 83303 voraprapa.n@chula.ac.th
เลขานุการ
นางธันย์ชนก สุนทราวรรณ
83303

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ 83303 sornnate.a@chula.ac.th
เลขานุการ
นางธันย์ชนก สุนทราวรรณ
83303

ผู้ช่วยอธิการบดี

ศ.นพ.ดร.ประวิตร อัศวานนท์ 83317 pravit.a@chula.ac.th
เลขานุการ
นางปุญณพร พ่วงตระกูล
83317

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ทพ.ดร.ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา 83322 supachai.c@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.จิรวรรณ กาญจนจูฑะพันธุ์
83322

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ ดร.ศันธยา กิตติโกวิท 0 218 3303 santhaya.k@chula.ac.th
เลขานุการ
นางธันย์ชนก สุนทราวรรณ
83303

ผู้ชวยอธิการบดี

ผศ.ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์ 0 2218 7052 ต่อ 115 suthana.t@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.วชิรญาณ์ พงษ์ภักดี
0 2218 7052 ต่อ 115

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ 87052 ต่อ 115 - chaipat.l@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.วชิรญาณ์ พงษ์ภักดี
87052 ต่อ 115
-

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.สรายุทธ ทรัพย์สุข 87052 ต่อ 115 sarayut.s@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.วชิรญาณ์ พงษ์ภักดี
87052 ต่อ 115

ผู้ช่วยอธิการบดี

ศ.ดร.คณพล จันทน์หอม 83326 kanaphon.c@chula.ac.th
เลขานุการ
นางจรัญญา สว่างกิจ
83326
83237

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ 83341 vorapat.i@chula.ac.th
เลขานุการ
นางสมฤดี สังขดิษฐ์
83341

ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ 83590 ต่อ 271 83589 jittisak.t@chula.ac.th
เลขานุการ
คุณนวิยา
83590 ต่อ 271
83589

ผู้ช่วยอธิการบดี

ศ.ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ 83342 patchanita.v@chula.ac.th
เลขานุการ
นางวิภา นาโค
83342
83237
ปรับปรุงล่าสุด: 24 สิงหาคม, 2020 - 14:03