ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
02-215-3555,
02-611-7500,
82000
80261,
80197
http://www.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

อธิการบดี

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 83304 02-215-3600 bundhit.e@chula.ac.th
เลขานุการ
นางกิตติญา แก้วศรีจันทร์
83302
83312

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 83238 02-215-3602 pomthong.m@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.นรินทร์ภัทร พินิจนิยม
83238
02-215-3602

รองอธิการบดี

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม 83342 83237 kiat.r@chula.ac.th
เลขานุการ
นางวิภา นาโค
83342
83237

รองอธิการบดี

ศ.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 83317 83398 narin.h@chula.ac.th
เลขานุการ
นางปุญณพร พ่วงตระกูล
83317
83398

รองอธิการบดี

รศ.ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย 83278 83398 pimpana@acc.chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.อัญชลี นันติ
83278
83398

รองอธิการบดี

ศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม 83341 0-2215-3602 boonchai.s@chula.ac.th
เลขานุการ
นางสมฤดี สังขดิษฐ์
83341
83237

รองอธิการบดี

รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล 83590 ต่อ 271 83589 wisanu.s@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.ฐิตานันท์ วรพัฒน์บัญชากิจ
83590 ต่อ 271
83589

รองอธิการบดี

ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต 83322 02-215-3602 pirongrong.r@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.จิรวรรณ กาญจนจูฑะพันธ์ุ
83322
02-215-3602

รองอธิการบดี

รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย 83303 83396 natcha.t@chula.ac.th
เลขานุการ
นางธันย์ชนก สุนทราวรรณ
83303
83396

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ 87052 ต่อ 115 - chaiyaporn.p@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.วชิรญาณ์ พงษ์ภักดี
87052 ต่อ 115
-

ผู้ช่วยอธิการบดี

นายโภไคย ศรีรัตโนภาส 83326 83237 pokai.s@chula.ac.th
เลขานุการ
นางจรัญญา สว่างกิจ
83326
83237

ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.ดร.แนบบุญ หุนเจริญ 83238 02-215-3602 naebboon.h@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.นรินทร์ภัทร พินิจนิยม
83238
02-215-3602

ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ 83238 02-215-3602 yootthana.c@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.นรินทร์ภัทร พินิจนิยม
83238
02-215-3602

ผู้ช่วยอธิการบดี

ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ 83342 83237 yingyos.a@chula.ac.th
เลขานุการ
นางวิภา นาโค
83342
83237

ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ 83278 83398 natchanont.k@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.อัญชลี นันติ
83278
83398

ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.น.สพ.ดร.กฤษ อังคนาพร 83317 83396 kris.a@chula.ac.th
เลขานุการ
นางปุญณพร พ่วงตระกูล
83317
83398

ผู้ช่วยอธิการบดี

ศ.นพ.ดร.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข 83317 83398 sombat.t@chula.ac.th
เลขานุการ
นางปุญณพร พ่วงตระกูล
83317
83398

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ ดร.ศันธยา กิตติโกวิท 0 218 3303 santhaya.k@chula.ac.th
เลขานุการ
นางธันย์ชนก สุนทราวรรณ
83303

ผู้ชวยอธิการบดี

ผศ.ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์ 0 2218 7052 ต่อ 115 suthana.t@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.วชิรญาณ์ พงษ์ภักดี
0 2218 7052 ต่อ 115

ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง 83322 02-215-3602 jessada.sa@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.จิราวรรณ กาญจนจูฑะพันธุ์
83322
02-215-3602

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ 87052 ต่อ 115 - chaipat.l@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.วชิรญาณ์ พงษ์ภักดี
87052 ต่อ 115
-

ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.สรายุทธ ทรัพย์สุข 87052 ต่อ 115 sarayut.s@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.วชิรญาณ์ พงษ์ภักดี
87052 ต่อ 115

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม 83341 83237 chanisa.a@chula.ac.th
เลขานุการ
นางสมฤดี สังดิษฐ์
83237

ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.ดร.คณพล จันทน์หอม 83326 83237 kanaphon.c@chula.ac.th
เลขานุการ
นางจรัญญา สว่างกิจ
83326
83237

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ 83326 83237 vorapat.i@chula.ac.th
เลขานุการ
นางจรัญญา สว่างกิจ
83326
83237

ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ 83590 ต่อ 271 83589 jittisak.t@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.ฐิตานันท์ วรพัฒน์บัญชากิจ
83590 ต่อ 271
83589

ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ 83322 02-215-3602 alongkorn.pa@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.จิรวรรณ กาญจนจูฑะพันธ์ุ
83322
02-215-3602

ผู้ช่วยอธิการบดี

ศ.ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ 83342 patchanita.v@chula.ac.th
เลขานุการ
นางวิภา นาโค
83342
83237

ที่ปรึกษาอธิการบดี

ศ.เลอสม สถาปิตานนท์ 83341 0-2215-3602 lersom.s@chula.ac.th
เลขานุการ
นางสมฤดี สังขดิษฐ์
83341
83237

ที่ปรึกษาอธิการบดี

รศ.ทพ.นพ.ดร.สิทธิชัย ทัดศรี 83317 83398 sittichai.t@chula.ac.th
เลขานุการ
นางปุญณพร พ่วงตระกูล
83317
83398

ที่ปรึกษาอธิการบดี

รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม 83317 83398 vijit.ka@chula.ac.th
เลขานุการ
นางปุญณพร พ่วงตระกูล
83317
83398

ที่ปรึกษาอธิการบดี

รศ.ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ์ 83634 83634 santi.c@chula.ac.th
เลขานุการ
นางจรัญญา สว่างกิจ
83326
83634
ปรับปรุงล่าสุด: 15 มกราคม, 2020 - 14:30