รศ.ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย

ตำแหน่ง: 

รองอธิการบดี

ที่ทำงาน: 
83278
โทรสาร: 
83398
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
เลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล: 
น.ส.อัญชลี นันติ
ที่ทำงาน: 
83278
โทรสาร: 
83398
อีเมล: