รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล

ตำแหน่ง: 

รองอธิการบดี

ที่ทำงาน: 
83590 ต่อ 271
โทรสาร: 
83589
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
เลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล: 
คุณนวิยา
ที่ทำงาน: 
83590 ต่อ 271
โทรสาร: 
83589
อีเมล: