รศ.น.สพ.ดร.กฤษ อังคนาพร

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยอธิการบดี

ที่ทำงาน: 
83317
โทรสาร: 
83396
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
เลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล: 
นางปุญณพร พ่วงตระกูล
ที่ทำงาน: 
83317
โทรสาร: 
83398
อีเมล: