ศ.นพ.ดร.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยอธิการบดี

ที่ทำงาน: 
83341
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
เลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล: 
นางสมฤดี สังดิษฐ์
ที่ทำงาน: 
83341
อีเมล: