ศ.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล

ตำแหน่ง: 

รองอธิการบดี

ที่ทำงาน: 
83317
โทรสาร: 
83398
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
เลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล: 
นางปุญณพร พ่วงตระกูล
ที่ทำงาน: 
83317
โทรสาร: 
83398
อีเมล: