อ.ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยอธิการบดี

ที่ทำงาน: 
83322
โทรสาร: 
02-215-3602
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
เลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล: 
น.ส.จิรวรรณ กาญจนจูฑะพันธ์ุ
ที่ทำงาน: 
83322
โทรสาร: 
02-215-3602