คณะสหเวชศาสตร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
81065 81064
81076
http://www.ahs.chula.ac.th ahs@chula.com
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

รศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท์ 81076, 81077 81064 palanee.a@chula.ac.th
เลขานุการคณบดี
น.ส. ศิวาพร แพ่งนคร
81076
81076

รองคณบดี

อ.ดร.เขมาภรณ์ บุญบำรุง 81069 81076 Khaemaporn.b@chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.อดิษฐ์ จิรเดชนันท์ 81072 81076 Adit.c@chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล 81068 81076 Wanida.L@chula.ac.th

รองคณบดี

อ.ดร.รัชนีพร ติยะวิสุทธิ์ศรี 81070 81076 Rachaneeporn.T@chula.ac.th

รองคณบดี

อ.ดร.สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ 81074 81064 Supantitra.c@chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม 81067 81076 Chitanong.G@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อ.ดร.สุกฤต ศิริขวัญพงศ์ 81116 ต่อ 21 81064 Sukrit.s@chula.ac.th

รองคณบดี

รศ. ดร.ปราณีต เพ็ญศรี 83768 # 106 81064 Praneet.P@Chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อ.ดร.เทวฤทธิ์ สะระชนะ 81081 ต่อ 313 81064 Tewarit.sa@chula.ac.th

ภาควิชาเคมีคลินิก

ผศ.ดร.วิโรจน์ บุญรัตนกรกิจ 81081 ต่อ 314 81081 viroj.b@chula.ac.th
ธุรการ
นส.ยุพาพรรณ นาทิพย์
81081
81081

ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก

ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ 81086 # 331 81086 Attakorn.p@chula.ac.th
ธุรการ
นายสันติ เจริญผล
81086
81086

ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ 81099 ต่อ 104 81116 Tipayanate.a@chula.ac.th
ธุรการ
น.ส.อรทัย อารีวงษ์
81116
81116

ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคาร
เลือดและจุลชีววิทยาคลินิก

ผศ.ดร.ศิริพร ชื้อชวาลกุล 81084 # 320 81083 Siriporn.ch@chula.ac.th
ธุรการ
น.ส.สกนธ์รัตน์ เมืองโคตร
81084
81083

ภาควิชากายภาพบำบัด

ผศ.ดร.สุจิตรา บุญหยง 83768 83766 lekby@yahoo.com
ธุรการ
นางสาวภัทรนันท์ อินทร์ธิกูด
83766
83766

ภาควิชารังสีเทคนิคฯ

ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท์ 81076 81076 Palanee.a@chula.ac.th
ธุรการ
น.ส.ตุ๊กตา ชาติมานพ
81060
81064

หน่วยปฏิบัติการบริการ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท์ 81076 81102 Palanee.a@chula.ac.th

หัวหน้างานกายภาพบำบัด

นายอนุสรณ์ จิตรวิมลรัตน์ 81100 81100 Anusorn.J@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางชนนิกานต์ ปั้นพิพัฒน์
81100
81100

หัวหน้างานเทคนิคการแพทย์

นายณัฐวัฒน์ สุขทั่วญาติ 81107, 81097 81102 Nattawat.S@Chula.ac.th
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นายธงชาติ ทับทิมไสย์
81102
81102

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางชนนิกานต์ ปั้นพิพัฒน์ 81100 81100 Chonnikan.K@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางเสาวณีย์ ปานพรม 81075 81064 Saovanee.p@chula.ac.th

งานบริหารและธุรการ

นางสาวคณัสวรรณ ทองเปลื้อง 81058 81064 Kotchaporn.T@chula.ac.th

- หน่วยการเจ้าหน้าที่

นายไชยศ จรุงลาภศักดิ์ 81058 81064 Tantpa0454@hotmail.com

- หน่วยสารบรรณและพิธีการ

นางศุภกานต์ สุขทั่วญาติ 81065 81064 Supakarn.K@chula.ac.th

- หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายสมาร์ท อยู่ศิริ 81057 81064 Smart.o@chula.ac.th

งานคลังและพัสดุ

นางสมปอง เรืองจวง 81056 81064 Sompong.R@chula.ac.th

- หน่วยการเงิน

น.ส.วันเพ็ญ สุขคำพร 81061 81064 Wanphen.S@chula.ac.th

- หน่วยการบัญชี

น.ส.วันเพ็ญ พวงมาลี 81056 81064 Wanphen.P@chula.ac.th

- หน่วยพัสดุ

นางสาวภวิกา กลับประสิทธิ์ 81200 81064 Pawika.K@chula.ac.th

งานนโยบายและแผน

นางสาวชัญญณัฐ จีปน 81066 81064 Chanyanat.p@chula.ac.th

- หน่วยแผนและงบประมาณ

นางอุรินทร์ ดีมูล 81059 81064 Urin.d@chula.ac.th

- หน่วยประกันคุณภาพ

น.ส.ศิวาพร แพ่งนคร 81066 81064 Siwaporn.Pa@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

น.ส.ชลัยกรณ์ เพ็ชร์งาม 81073 81076 Chalaikorn.P@chula.ac.th

งานบริการการศึกษา

น.ส.นวลจันทร์ บัตรวิเศษ 81055 81064 Nualchan.B@chula.ac.th

- ผู้ประสานงานตารางสอนตารางสอบ

น.ส.อมรรัตน์ ทรัพย์เจริญ 81060 81064 Amornrut.S@chula.ac.th

- หน่วยกิจการนิสิต

นางสาววราภรณ์ สอนสะอาด 81094 81064 Waraporn.So@chula.ac.th

งานบริการวิชาการและเทคโนโลยีทางการศึกษา

นางสุวรรณี ดัชนีย์ 81057 81064 suwannee.v@chula.ac.th

- หน่วยเทคโนโลยี

นายกิตติศักดิ์ นคร 81090 81064 Krissada.n@chula.ac.th

งานบริการวิชาการและวิจัย

นายพีราวิชญ์ พราหมณ์โชติ 81063 81201 piirawit.p@chula.ac.th

- หน่วยสนับสนุนการวิจัยและวิรัชกิจ

นายอาทิตย์ เศรษฐ์ศรีทอง 81063 81201 artit.sst@gmail.com
ปรับปรุงล่าสุด: 26 พฤศจิกายน, 2019 - 14:18