คณะสหเวชศาสตร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
81065 81064
81076
http://www.ahs.chula.ac.th ahs@chula.com
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท์ 81076, 81077 81064 palanee.a@chula.ac.th
เลขานุการคณบดี
น.ส.จิรวรรณ กาญจนจูฑะพันธุ์
81076
81076

รองคณบดี

ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ 81069 81076 Attakorn.p@chula.ac.th

รองคณบดี

รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา 81067 81076 sirichai.a@chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.รสลัย กัลยาณพจน์พร 81074 81076 Rotsalai.K@chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ. ดร.เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม 81070 81076 Tpremtip@chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.วิโรจน์ บุญรัตนกรกิจ 81068 81064 viroj.b@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อ.ดร.กิตณา แมคึเน็น 81099 ต่อ 106 81064 Kittana.M@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อ.ดร. สถาพร งามอุโฆษ 81116 ต่อ 22 81064 Sathaporn.n@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อ.ดร.ปาหนัน รัฐวงศ์จิรกุล 81084 81064 Panan.p@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อ.ดร.กมลลักษณ์ ลีเจริญเกียรติ 81086 ต่อ 336 81064 Soontharee.t@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.อนงค์ ตันติสุวัฒน์ 83768 ต่อ 107 83766 Anong.Ta@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.ศิริพร ชื้อชวาลกุล 81084 # 320 81064 Siriporn.ch@chula.ac.th

ภาควิชาเคมีคลินิก

ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว์ 81081 ต่อ 313 81081 Tewin.T@chula.ac.th
ธุรการ
น.ส.ศิริวรรณ อยู่เย็น
81081
81081

ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก

ผศ.ดร.ญาณีนาถ สุวรรณวงศ์ 81086 # 333 81086 Yaneenart.S@chula.ac.th
ธุรการ
นายสันติ เจริญผล
81086
81086

ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

ผศ.ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล 81116 ต่อ 24 81116 Suwimal.Sa@chula.ac.th
ธุรการ
น.ส.อรทัย อารีวงษ์
81116
81116

ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคาร
เลือดและจุลชีววิทยาคลินิก

ผศ. ดร.ปาลนี อัมรานนท์ 81107 81102 palanee.a@chula.ac.th
ธุรการ
น.ส.สกนธ์รัตน์ เมืองโคตร
81084
81083

ภาควิชากายภาพบำบัด

ผศ.ดร.สุจิตรา บุญหยง 83768 83766 lekby@yahoo.com
ธุรการ
น.ส.กุลธิดา อนุตรกุลศรี
83766
83766

ภาควิชารังสีเทคนิคฯ

รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล 81077 81076 Prawit.J@chula.ac.th
ธุรการ
น.ส.ตุ๊กตา ชาติมานพ
81060
81064

หน่วยปฏิบัติการบริการ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

รศ. ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล 81076 81102 prawit.j@chula.ac.th

หัวหน้างานกายภาพบำบัด

นายอนุสรณ์ จิตรวิมลรัตน์ 81100 81100 Anusorn.J@chula.ac.th

หัวหน้างานเทคนิคการแพทย์

นางสาวสุกัญญา กาญจนูปถัมภ์ 81102, 81097 81102

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางชนนิกานต์ ปั้นพิพัฒน์ 81100 81100 Chonnikan.K@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี 81075 81064 Supatra.P@chula.ac.th

งานบริหารและธุรการ
- หน่วยการเจ้าหน้าที่

น.ส.นิธิภาทร ศรีทับทิม 81058 81064 Pornpen.S@chula.ac.th

- พัฒนาบุคลากรและจัดการฐานข้อมูล

น.ส.ภัทรศยา สุขอุดม 81058 81064 Patsaya.S@chula.ac.th

- หน่วยสารบรรณและพิธีการ

นางศุภกานต์ สุขทั่วญาติ 81065 81064 Supakarn.K@chula.ac.th

- หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายสมาร์ท อยู่ศิริ 81057 81064 Smart.o@chula.ac.th

งานคลังและพัสดุ

นางสมปอง เรืองจวง 81056 81064 Sompong.R@chula.ac.th

- หน่วยการเงิน

น.ส.วันเพ็ญ สุขคำพร 81061 81064 Wanphen.S@chula.ac.th

- หน่วยการบัญชี

น.ส.วันเพ็ญ พวงมาลี 81056 81064 Wanphen.P@chula.ac.th

- หน่วยพัสดุ

นางกาญจนา มาจุฬา 81200 81064 Kanchana.m@chula.ac.th

งานนโยบายและแผน

นางกนกนภัส สินเสนาะ 81066 81064 Knoknaphat.S@chula.ac.th

- หน่วยแผนและงบประมาณ

น.ส.ชัญญณัฐ จีปน 81059 81064 Chanyanat.P@chula.ac.th

- หน่วยประกันคุณภาพ

น.ส.ศิวาพร แพ่งนคร 81066 81064 Siwaporn.Pa@chula.ac.th

- หน่วย ONE STOP SERVICE

นางอุรินทร์ ดีมูล 81071 81064 Urin.d@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

น.ส.ชลัยกรณ์ เพ็ชร์งาม 81073 81076 Chalaikorn.P@chula.ac.th

งานบริการการศึกษา

น.ส.นวลจันทร์ บัตรวิเศษ 81055 81064 Nualchan.B@chula.ac.th

- ผู้ประสานงานตารางสอนตารางสอบ

น.ส.อมรรัตน์ ทรัพย์เจริญ 81060 81064 Amornrut.S@chula.ac.th

- หน่วยกิจการนิสิต

นายพีราวิชญ์ พราหมณ์โชติ 81094 81064 Piirawit.P@chula.ac.th

- หน่วยเทคโนโลยี

นายกิตติศักดิ์ นคร 81090 81064 Krissada.n@chula.ac.th

งานบริการวิชาการและวิจัย
- หน่วยสนับสนุนการวิจัยและวิรัชกิจ

นายอภินันท์ บำรุงสุข 81063 81201 apinan.brs@gmail.com

- งานบริการวิชาการ

น.ส.สุธาทิพย์ ศรีทูรขจร 81201 81201 cherry_cherry9242@hotmail.com

- งานวิจัย

นายอาทิตย์ เศรษฐ์ศรีทอง 81063 81201 artit.sst@gmail.com
ปรับปรุงล่าสุด: 3 พฤษภาคม, 2018 - 20:47