ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท์

ตำแหน่ง: 

คณบดี

โทรสาร: 
81064
ที่ทำงาน: 
81076
81077
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
เลขานุการคณบดี
ชื่อ-นามสกุล: 
น.ส. ศิวาพร แพ่งนคร
ที่ทำงาน: 
81076
โทรสาร: 
81076
อีเมล: