ผศ.ดร.วิโรจน์ บุญรัตนกรกิจ

ตำแหน่ง: 

ภาควิชาเคมีคลินิก

โทรสาร: 
81081
ที่ทำงาน: 
81081 ต่อ 314
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ชื่อ-นามสกุล: 
นส.ยุพาพรรณ นาทิพย์
ที่ทำงาน: 
81081
โทรสาร: 
81081
อีเมล: