รศ. ดร.ปราณีต เพ็ญศรี

ตำแหน่ง: 

รองคณบดี

โทรสาร: 
81064
ที่ทำงาน: 
83768 # 106
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ชื่อ-นามสกุล: