คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
84302 84303 http://www.arch.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

รศ.ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ 84306 84303 kpinraj@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.อัญชลี นันติ
84301
84303

รองคณบดี

รศ.พรรณชลัท สุริโยธิน 84305 84303 sphancha@yahoo.com

รองคณบดี

รศ.ดร.นวณัฐ โอศิริ 84329 84303 onavanut@chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ 84305 84303 ivorapat@chula.ac.th

รองคณบดี

อ.สรายุทธ ทรัพย์สุข 84305 84303 sarayut.s@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.วัลยา พัฒนพีระเดช 84397 84372 wn_pt@hotmail.com

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ปารณ ชาตกุล 84415 84403 paron.chatakul@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดี

อ.ศรันยา เสี่ยงอารมณ์ 84484 84499 saranya.idchula@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดี

อ.จักรพร สุวรรณนคร 84367 84367 jakanan@hotmail.com

เลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะฯ

อ.ชัยบูรณ์ ศิริธนะวัฒน์ 84348 84348 chaiboon.s@chula.ac.th

ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ม.ล.ปิยลดา ทวีปรังษีพร 84369 84372 piyalada.d@chula.ac.th
ธุรการ
น.ส.ธัญญลักษณ์ ธนาภัทรทิพย์
84371
84372

ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

รศ.นัททนี เนียมทรัพย์ 84497 84499 natthanee_n@yahoo.com
ธุรการ
นายอนุโรจน์ บุญเรือง
84499
84499

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง

รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา 84445 84440 pujinda@gmail.com
ธุรการ
น.ส.กนกวรรณ หาญณรงค์
84441
84440

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม

ผศ.ภาวดี อังศุสิงห์ 84405 84407 pavadee_ann@yahoo.com
ธุรการ
นางวิเชียร จุนปิยะกุล
84406
84407

ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ผศ.เสก สวัสดี 84423 84425 sake.s@chula.ac.th
ธุรการ
นางน้ำเพ็ญ แก่นมะสังฆ์
84425
84425

ภาควิชาเคหการ

ศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช 84359 84355 schotipanich@yahoo.com
ธุรการ
น.ส.ทานตะวัน กิจทวี
84359
84355

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางชุติมา รัตนกถิกานนท์ 84304 84303 rchutima@chula.ac.th

หัวหน้าภารกิจทรัพยากรมนุษย์

...

งานบุคคล

นางธรรมมินตาว์ โลหะพืชน์ 84307 84303 arch_minta@hotmail.com
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางอัมพิรา ปานยงค์
84302
84303

ภารกิจทรัพยากรมนุษย์

นางอัมพิรา ปานยงค์ 84302 84303 ampira.t@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารบรรณ

นางอุทัยวรรณ กระจ่างรัตน์ 84346 84303 Uthaiwan.k@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางสาวอรวรา ขุนเสวี
84302
84303

หัวหน้ากลุ่มภารกิจแผนการเงินและพัสดุ

...

หัวหน้าภารกิจงบประมาณและแผน
(รักษาการ)

น.ส.สุกัญญา อยู่ชมสุข 84325 84325 sugunya.y@chula.ac.th

หัวหน้าภารกิจการเงิน

นางสาวนิตยา นาคปั้น 84345 84300 nittaya.n@chula.ac.th

หัวหน้าภารกิจพัสดุ

นายพงษ์สิธร แสงน้อย 84340 84344 pongsitron.s@chula.ac.th

หัวหน้าภารกิจบริหารกายภาพ

น.ส.ประภาพรรณ ศรีศิริ 84318 84318 prapapun.s@chula.ac.th

ภารกิจห้องสมุด

น.ส.อนงค์ คุปตระกูล 84335 84335 kanong@chula.ac.th

ภารกิจคอมพิวเตอร์

นายประสิทธิ์ บุญกระจ่าง 84315 84315 prasit.b@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กลุ่มภารกิจหลักสูตร(รักษาการ)

นางณัฐากาญจน์ ทวีธนากาญจน์ 84349 84349 ni-sa05@hotmail.com

หัวหน้าภารกิจวิชาการ

น.ส.ณัฐฐ์ฐานุช อินสอนต์ 84320 84348 natthanuch.i@chula.ac.th

ภารกิจวิรัชกิจ

นางศันสนีย์ บุญนิธิประเสริฐ 84326 84348 aunniework@gmail.com

ภารกิจทะเบียนและการประเมินผล(รักษาการ)

นางทิพทยา โชคศิริ 84349 84349 tipthaya_c@hotmail.com

ภารกิจกิจการนิสิต

น.ส.วันศุกรา หล้าหา 84324 84324 wansukra@hotmail.com

ภารกิจประกันคุณภาพ

นายเอกรินทร์ บุญอ่วม 84324 84324 ekkarin.b@chula.ac.th

สมาคมนิสิตเก่าคณะฯ

น.ส.พิมพ์ชนา จันทร์สมโภช 84350 02-252-4938 acua.nuch@gmail.com
ปรับปรุงล่าสุด: 22 พฤษภาคม, 2018 - 14:39