คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
84302 84303 http://www.arch.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

รศ.ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ 84306 84303 kpinraj@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.อัญชลี นันติ
84301
84303

รองคณบดี

รศ.พรรณชลัท สุริโยธิน 84305 84303 sphancha@yahoo.com

รองคณบดี

รศ.ดร.นวณัฐ โอศิริ 84329 84303 onavanut@chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ 84305 84303 ivorapat@chula.ac.th

รองคณบดี

อ.สรายุทธ ทรัพย์สุข 84317 84303 sarayut.s@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.วัลยา พัฒนพีระเดช 84397 84372 wn_pt@hotmail.com

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ปารณ ชาตกุล 84403 84407 paron.chatakul@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดี

อ.ศรันยา เสี่ยงอารมณ์ saranya.idchula@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดี

อ.จักรพร สุวรรณนคร 84367 84367 jakanan@hotmail.com

เลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะฯ

อ.ชัยบูรณ์ ศิริธนะวัฒน์ 84348 84348 chaiboon.s@chula.ac.th

ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.พิรัส พัชรเศวต 84369 84372 ipirast@chula.ac.th
ธุรการ
น.ส.ธัญญลักษณ์ ธนาภัทรทิพย์
84370
84372

ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

ผศ.ภูวไนย ทรรทรานนท์ 84486 84499 puvanai@gmail.com
ธุรการ
นายอนุโรจน์ บุญเรือง
84499
84499

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง

ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ 84445 84440 mee2mee@hotmail.com
ธุรการ
น.ส.ธีรินทรา จันทร์แดง
84441
84440

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม

ผศ.ภาวดี อังศุสิงห์ 84416 84407 pavadee_ann@yahoo.com
ธุรการ
นางวิเชียร จุนปิยะกุล
84406
84407

ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา 84424 84427 bangkokprojectstudio@gmail.com
ธุรการ
นางน้ำเพ็ญ แก่นมะสังฆ์
84425
84427

ภาควิชาเคหการ

รศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช 84360 84355 schotipanich@yahoo.com
ธุรการ
น.ส.ทานตะวัน กิจทวี
84359
84355

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางชุติมา รัตนกถิกานนท์ 84304 84303 rchutima@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป

...

หัวหน้าภารกิจสารบรรณ

นางภรภัทร ทรัพย์แจ่ม 84302 84303

หัวหน้าภารกิจทรัพยากรมนุษย์

...

ภารกิจทรัพยากรมนุษย์

นางธรรมมินตาว์ โลหะพืชน์ 84307 84303

ภารกิจทรัพยากรมนุษย์

นางอัมพิรา ปานยงค์ 84302 84303

หัวหน้าภารกิจพิธีการและงานประชุม

นางณัฐลักษณ์ เปรมประยูร 84327 84327 wiphu.p@hotmail.com

หัวหน้ากลุ่มภารกิจแผนการเงินและพัสดุ

...

หัวหน้าภารกิจงบประมาณและแผน
(รักษาการ)

น.ส.สุกัญญา อยู่ชมสุข 84325 84325

หัวหน้าภารกิจการเงิน

นางฉวีวรรณ เอมบางเตย 84345 84300

หัวหน้าภารกิจพัสดุ

นายพงษ์สิธร แสงน้อย 84340 84344

หัวหน้าภารกิจบริหารกายภาพ

น.ส.ประภาพรรณ ศรีศิริ 84318 84318

ภารกิจห้องสมุด

น.ส.อนงค์ คุปตระกูล 84335 84335

ภารกิจคอมพิวเตอร์

นายประสิทธิ์ บุญกระจ่าง 84315 84315

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กลุ่มภารกิจหลักสูตร

...

หัวหน้าภารกิจวิชาการ

น.ส.กรรณิการ์ ศรีแจ้ 84348 84348

ภารกิจวิรัชกิจ

นางศันสนีย์ บุญนิธิประเสริฐ 84326 84348

ภารกิจบริการวิชาการและวิจัย

นางณัฐลักษณ์ เปรมประยูร 84327 84327 wiphu.p@hotmail.com

ภารกิจทะเบียนและการประเมินผล

นางณัฐากาญจน์ ทวีธนากาญจน์ 84349 84349

ภารกิจกิจการนิสิต

น.ส.วันศุกรา หล้าหา 84324 84324

ภารกิจประกันคุณภาพ

นายเอกรินทร์ บุญอ่วม 84324 84324

สมาคมนิสิตเก่าคณะฯ

น.ส.พิมพ์ชนก จันทร์สมโภช 84350 02-252-4938