นางอัมพิรา ปานยงค์

ตำแหน่ง: 

ภารกิจทรัพยากรมนุษย์

ที่ทำงาน: 
84302
โทรสาร: 
84303
อีเมล: