สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
88160 0-2254-4259
88160
http://www.arri.chula.ac.th arri@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล 88179 0-2254-4259 warawut.c@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.ปราโมทย์ โศจิศุภร 88178 0-2254-4259 pramot.s@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ 88177 0-2254-4259 ajcharaporn.p@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

น.ส.พรวิภา คงแจ้ง 88168 0-2254-4259 pornwipa.k@chula.ac.th

งานงบประมาณและแผน

นายสมบุญ บุญดีกุล 88162 0-2254-4259 somboon.b@Chula.ac.th

งานสารบรรณ/การเจ้าหน้าที่

นางสมร สุขอำนิษฐ์ 88161 0-2254-4259 smorn.s@chula.ac.th

งานการเงิน

นางสาวชลิดา อยู่บุรี 88160 0-2254-4259 chalida.y@chula.ac.th

งานบัญชี

นางสาวรสรินทร์ จันทร์เจริญ 88160 0-2254-4259 rossarin.c@chula.ac.th

งานบริการวิชาการวิจัย/งานประกันคุณภาพ

น.ส.กนกวรรณ เกียรติเสวี 88161 0-2254-4259 kanogwan.k@chula.ac.th

งานพัสดุ

นางบุญตา คำดี 88160 0-2254-4259 iboonta@Chula.ac.th

สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิตเกาะสีชัง

ดร.สมภพ รุ่งสุภา 038-216-198 038-216-350 rsompop@chula.ac.th

ห้องนักวิจัย

... 88175 0-2254-4259