รศ.ดร.ปราโมทย์ โศจิศุภร

ตำแหน่ง: 

รองผู้อำนวยการ

ที่ทำงาน: 
85405,88177
โทรสาร: 
0-2254-4259, 88160
อีเมล: