คณะอักษรศาสตร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
84869–70 84867,
84885
http://www.arts.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

ศ.ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา 84885 84885 Kingkarn.t@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.ทิพนิภา ชื่นสกุล

รองคณบดี

รศ.ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ 84885 84885 kanoknoi@hotmail.com

รองคณบดี

รศ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล 84885 84885 wirote.a@chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ 84885 84885 suradech.c@chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ 84885 84885 panneew@hotmail.com

รองคณบดี

อ.ดังกมล ณ ป้อมเพชร 84885 84885 heisacat@yahoo.com

รองคณบดี

รศ.ดร.วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์ 84885 84885 swilita@chula.ac.th

เลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะ

อ.ดร.เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์ 84885 84885 tipwater@hotmai.com

หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

ผศ.ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข 84680 84687 spr1141@hotmail.com
ธุรการ
น.ส.ภาณุวรรณ สัจจะวัชรสิทธิ์
84687
84687

หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

ผศ.ดร.ชมนาด ศีติสาร 84736 84740 chomnard.s@chula.ac.th
ธุรการ
นางสุวรรณี โรจน์ทังคำ
84739
84739

หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก

ผศ.ดร.หนึ่งฤดี โลหผล 84776 84776 n.lohapon@gmail.com
ธุรการ
น.ส.ปวินท์ทิตา ธนวัชร์สมบัติ
84773
84776

หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์

ผศ.ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ 84669 84695 bhawan.r@chula.ac.th
ธุรการ
นางสมพร ปลื้มกุศล
84672
84673

หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ 84815 84822 nongkay21@gmail.com
ธุรการ
น.ส.ภูษณิศา ไชยแก้ว
84821
84822

หัวหน้าภาควิชาปรัชญา

ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ 84756 84755 monsieurkasem@yahoo.com
ธุรการ
น.ส.จรรยา ยามาลี
84754
84755

หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษ์

ผศ.ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร 84820 84818 oranuch.s@chula.ac.th
ธุรการ
น.ส.มนัสชยา ชนะประเสริฐ
84817
84818

หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์

ผศ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ 84691 84695 pittayawat.p@chula.ac.th
ธุรการ
นางปัทมา ฮอว์กินส์
84692
84695

หัวหน้าภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ

อ.ดร.ถนอมนวล หิรัญเทพ 84789 84792 thanomnual@gmail.com
ธุรการ
นางพุทธชาติ รสหอม
84792
84792

หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ

รศ.ปรีมา มัลลิกะมาส 84715 84707 mprima@chula.ac.th
ธุรการ
นางวารินทร์ พดด้วง
84708
84707

หัวหน้าภาควิชาศิลปการละคร

ผศ.ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย์ 84798 84803 buaparida@hotmail.com
ธุรการ
น.ส.ลาวัลย์ อิ่มเงิน
84802
84803

หน่วยอารยธรรมไทย

อ.สถาพร อรุณวิลาศ 84632 84632 sthaporn.a@chula.ac.th
ธุรการ
น.ส.ภัสรียา จิรวงศานนท์
84632
84632

ศูนย์ไทยศึกษา

อ.น้ำผึ้ง ปัทมลางคุล 84862 84862 anamphueng@yahoo.com
ธุรการ
84862
84862

ศูนย์การแปลและ
การล่ามเฉลิมพระเกียรติ

ผศ.ดร.คารินา โชติรวี 84634 84634
ธุรการ
น.ส.ณัฐกานต์ จินดาบริรักษ์
84634
84634

หน่วยบริการงานแปล

น.ส.กมลวรรณ อักษร 84635-6 84868 kamolwan.a@chula.ac.th

ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย

อ.ดร.ธีรนุช โชคสุวณิช 84683 84683 teeranoot.c@chula.ac.th

ศูนย์วรรณคดีศึกษา

ผศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร 84831 84631 trisilpachula@yahoo.com

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ

อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ 84640 84640 songphan.c@chula.ac.th
ธุรการ
น.ส.รัศมี กนกจารุรักษ์
84886
84886

ศูนย์วิจัยการประมวลผล
ภาษาและวัจนะ

รศ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล 84857 84857 wirote.a@chula.ac.th
ธุรการ
นายฉลอง แสงสิริวิจารณ์
84856
84856

หัวหน้า
ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์

นางบุษกร ธรณี 84890 84896

บรรณารักษ์

นางบุษกร ธรณี 84890 84896

บริการสารนิเทศ

นางนิรอฮานี นิมะมิง 84891 84896 nirahanee.j@chula.ac.th

สรรพศาสตร์สโมสร
(ห้องสมุดอาคารมหาจักรีสิรินธร)

นางสาวกุุลธิดา อรุณรัตน์ 84876 84896
นางสาวอัญชลี ปรมาธิกุล
84896

ศูนย์คอมพิวเตอร์

นายวีรวุฒ เหลืองพลสินกุล 84841 84841 weerawut.h@chula.ac.th

ธุรการ

นายศุภวิชญ์ ธนเจริญประดิษฐ์ 84841 84841 supawish.t@chula.ac.th

ศูนย์คติชนวิทยา

ผศ.ดร.ชมนาด ศีติสาร 84856 chomnard.s@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ว่าที่ ร.ต.หญิงทองสุข จิตวิมลประเสริฐ 84874 84894 thongsukj@hotmail.com

กลุ่มภารกิจงานสารบรรณ พิธีการ เเละอาคารสถานที่

นายสุธรรม โตฤกษ์ 84867 84869 suthum_arts@hotmail.com

กลุ่มภารกิจงานคลังเเละพัสดุ

นางจุฑามาศ จันทร์เเก้ว 84873 84894 juthamard_chan@hotmail.com

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางวิภา หอมศิริ 84899 84899 vipa_waw@hotmail.com

หัวหน้ากลุ่มภารกิจงานบริการการศึกษา

นางมาลี สังข์จุ้ย 84878 84875 mali_arts@hotmail.com

หัวหน้ากลุ่มภารกิจงานเทคโนโลยีการศึกษา

นายวิทยาภรณ์ วาระเพียง 84860 84860 together_wit@hotmail.com

หน่วยพัสดุ

น.ส.เกศินี สารแดง 84894 84894 kesinee.s@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางวิภา หอมศิริ 84875 84875 vipa_waw@hotmail.com

งานทะเบียน

นางมาลี สังข์จุ้ย 84878 84875 mali_arts@hotmail.com

หน่วยโสตทัศนศึกษา

นายวิทยาภรณ์ วาระเพียง 84860 84860 together_wit@hotmail.com

งานกิจการนิสิต

นายวุฒิชัย วงษ์ชู 84897 84897 wutto18@gmail.com

กลุ่มงานวิจัยเเละพัฒนาวิชาการ

นางสาววราพร พวงจันทร์หอม 84923 84923

หอพระไตรปิฏกนานาชาติ

น.ส.นฤมล สุวรรณเกิด 84916 84916 inter_tipitalca@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจงานเเผนเเละพัฒนาองค์กร

นางสาว ทิพย์นิภา ชื่นสกุล 84885 84885

ประธานหลักสูตรนานาชาติ

ศ.ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา 84641 84641 kingkarn.t@chula.ac.th
เลขานุการ
นายสมพล ไตรวัฒนวงษ์
84641
ปรับปรุงล่าสุด: 29 สิงหาคม, 2019 - 11:22