รศ.ปรีมา มัลลิกะมาส

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ

ที่ทำงาน: 
84715
โทรสาร: 
84707
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ชื่อ-นามสกุล: 
นางวารินทร์ พดด้วง
ที่ทำงาน: 
84708
โทรสาร: 
84707
อีเมล: