อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์

ตำแหน่ง: 

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ

ที่ทำงาน: 
84640
โทรสาร: 
84640
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ชื่อ-นามสกุล: 
น.ส.รัศมี กนกจารุรักษ์
ที่ทำงาน: 
84886
โทรสาร: 
84886