ศูนย์อาเซียนศึกษา
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
83929 83928 http://www.asean.chula.ac.th aseanstudiescu@gmail.com
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการบริหาร

ศ.ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ 83929 83928 suthipand.c@chula.ac.th,
csuthipa@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายวิชาการ

ศ.ดร.พัชราวลัย วงศ์บุญสิน patcharawalai.w@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายวิจัย

รศ.ดร.พุทธกาล รัชธร

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม piti.s@chula.ac.th,
piti31@gmail.com

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย

ศ.ดร.ทัชชมัย ทองอุไร Tashmai.R@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย

ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี jakkrit.mail@gmail.com

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวผัสพร สืบนาวิน 83929 83928 passaporn.snv@gmail.com

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวพัชรี คำเครือ 83929 83928 patcharee.ka@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ 83929 83928

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นาย ภัค วีระเสถียร 83929 83928 pakveerastien@gmail.com
ปรับปรุงล่าสุด: 19 มิถุนายน, 2018 - 11:48