ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการศูนย์

ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา 85273,85228 85273,85228 somsak.pan@chula.ac.th

ผู้จัดการ

น.ส.มัณนาน มามะ 85228 85228 mmannanjung@gmail.com

ผู้ช่วยผู้จัดการ

น.ส.ฐิตา ครุฑชื่น 85228 85228 thita.je18@gmail.com

บัญชี-การเงิน

น.ส.ฤดี รอดรุ่งเรือง 85228 85228 rudee.rrr.2559@gmail.com

บริหารงานทั่วไป

น.ส.กมลวรรณ เอี่ยมกุล 85228 85228 kamolwan.aiem@gmail.com

สารนิเทศและสารสนเทศ

น.ส.สุนทรี จิตสกูล 85228 85228 jit.suntree@gmail.com
ปรับปรุงล่าสุด: 11 พฤษภาคม, 2018 - 10:17