ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการศูนย์

ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา 85273 85273 somsak.pan@chula.ac.th

เลขานุการ

น.ส.เอื้องฟ้า บรรเทาวงศ์ 85273 85273 uengfa@yahoo.com