กลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ ศูนย์สื่อสารองค์กร

โทรศัพท์กลาง: 
83280
โทรสาร: 
83281