คณะทันตแพทยศาสตร์

โทรศัพท์กลาง: 
02-218-8635
โทรสาร: 
02-255-3058