คณะนิติศาสตร์

โทรศัพท์กลาง: 
82017
โทรสาร: 
82018