คณะพยาบาลศาสตร์

โทรศัพท์กลาง: 
81128
81131
โทรสาร: 
81130