คณะรัฐศาสตร์

โทรศัพท์กลาง: 
0 2218 7256
โทรสาร: 
0 2218 7256