คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โทรศัพท์กลาง: 
84302
โทรสาร: 
84303