คณะสหเวชศาสตร์

โทรศัพท์กลาง: 
81065
โทรสาร: 
81064
81076
E-mail: