คณะสัตวแพทยศาสตร์

โทรศัพท์กลาง: 
0-2218-9771
0-2218-9776
โทรสาร: 
0-2255-3910